เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160 โทร.055796114
 
กลุ่มงานบริหารบุคคล
ขอบข่ายภารกิจ
งานวางแผนอัตรากำลัง
      และกำหนดตำแหน่ง
งานสรรหาและการบรรจุ
      แต่งตั้ง
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
      ในการปฏิบัติราชการ
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานลาออกจากราชการ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
การอบรมหลักสูตรสาระท้องถิ่น
การอบรมผลิตสื่อ CAI
ส่งเสริมสุขภาพด้วยไม้พลอง
ศึกษาดูงาน
อบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ
 
พรบ.ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
 
ขอบข่ายการบริหารงานสถาน
ศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
 
แผนการจัดการความรู้
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
 
 
 
 
 
  นางนิชรา พรมประไพ
       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
 
 
นางสายชล ปิ่นชัยมูล
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงานบริหารบุคคล โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
    มกราคม  รายงานวันลาประจำปี
    กุมภาพันธ์ จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี
    มีนาคม เตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
    เมษายน                 ออกคำสั่งมอบหมายงานภาคฤดูร้อน
    พฤษภาคม

ออกคำสั้งปฏิบัติงานบุคลากร
ออกคำสั่งจ้างลูกจ้าง

    มิถุนายน รายงานอัตรากำลัง, ความต้องการครู
   กรกฎาคม ทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
    สิงหาคม ประเมินผลการปฏิบัติงานครู
    กันยายน เตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
    ตุลาคม                   ปรับปรุงข้อมูลใน ก.พ. 7
   พฤศจิกายน ออกคำส้ั่งปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2
   ธันวาคม                  จัดเตรียมรายงานข้อมูลสิ้นปี
 
 
       บุคลากรดีเด่นของ น.ต.
    รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ
1. นางนิชรา   พรมประไพ ภาษาไทย
 
2. นางอำนวย  ทองพุ่ม  วิทย์
 
3. นางสมสุข พิมพ์แดง      วิทย์
 
4. นางกฤษวรรณ ตรีสุทธาชีพ พุทธฯ
 
5. นางสายชล  ปิ่นชัยมูล   อังกฤษ 
 
 
ครูผู้ชำนาญการผลิตสื่อ
 
1. นายถาวร จงอิ้ว
 
 2. นายสุชาติ สอนแก้ว
 
3. นางสุภาวดี ฤกษ์หร่าย
 
4. น.ส.ภัทริดาวดี นามวัง
 
 ครูผู้ชำนาญการสอนโครงงาน
 
1. นายชูชาติ สิทธิรักษ์
 
ครูผู้ชำนาญการสอนดนตรี/
นาฎศิลป์
 
 1. นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ
 
2. น.ส.ทัศนวรรณ กันทาเดช
 
3. นายธวัชชัย  ตำมะ
 
ครูผู้ชำนาญด้านการวิจัย
1. นางนิชรา พรมประไพ
ครูผู้ชำนาญการสอนกีฬา
 
 1. นายสุรินทร์ ประยูรพันธ์ (บาส)
 
2. นายบรรจง เพ่งพิศ (วอลเลย์บอล)
 
ครูผู้ชำนาญด้านพิธีกร
นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
 
[ ลับด้านบ ]
ยินดีต้อนรับสู่เมืองไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร